نمرات کتبی قرآن 156

نمره کتبی نام نام خانوادگي 
18.25 مریم احمدی
17.75 زهرا اشرفی
17.5 زهرا پاهنگ
  ندا تاجه بندان
  زهرا توکلی یگانه
  مهیا چیت ساز
8.25 فاطمه  دین محمدی
14 سیده سمانه رضوی
  مریم سیدزاده
16.25 سمانه سیری
17 زهرا فیض الهی
14.25 فاطمه  قره باقی
20 فاطمه  قنبری
  سکینه قهرمانی
19 فرناز کریمی
  نرجس کوشککی
17.25 مریم کریمی زاده
15.5 زهراسادات لاجوردی
16 یگانه حاتمی
7 محدثه طباطبائی
  بهجت برومند نسب
  مژگان عباسی
17.25 فاطمه  رضایی
18 زهرا رضایی
20 سمیه نگاری
18 زهرا نارستانی
20 الهام  محمدخانی
19.5 منور کاکاخانی
18 سپیده حیدری
20 زهرا مرادی
  نفیسه حاجی گلی
14 سکینه فارستانی
14 فرناز فخری
  یگانه یوسفی
  نیلوفر حقیقت
19.5 فاطمه  مرادی
19 فاطمه  میرزائی فرد
15 الناز هادی اصفهانی
  سهیلا معدلی
20 صفورا سرپرست
18 اعظم قنبری
13.25 مهسا نیکو
  زهرا صفری
16.75 زهرا حسینی
16.25 مریم نامور
18.5 مریم بقائی منش
  مینا عزتی
19.5 سعیده عبدالهی
18.5 سعیده پژمان
  سیده زهرا قلعه اخلاصی
14 فایزه اخوان
17 مژگان مشهدی