نمرات تغذیه و بهداشت 148

زبان آموزی تغذیه   نام نام خانوادگي 
18 17   مهناز  آذر برا
17.5 16   فاطمه باباپور 
16.5 18.5   فاطمه بزاز 
18 18   شبنم توکلی 
20 18   اکرم  سربازیان 
18 17   زهرا  عربعلیزاده
17 18.5   کوکب  فودازینا
      محبوبه  منتظری 
17 15   مونا معصومی 
14.5     منیر  محمد امینی 
17.5 19.5   مرضیه ملانیا جلودار
16 14   فاطمه میرزا بیگی خامنه
7 19.5   سمیه سادات میر غضنفری
15.5 19   شیما ناصری
20 17.5   سارا واشقانی 
      فاطمه متقی نیا
  20   زهرا  فیض آبادی
  20   الهام  مهران راد
  20   نیلوفر  آذر باد
      زهرا  باوقار
6.5 15.5   فاطمه زارع
18 17   بهاره بشگرد
10 11   بنت الهدی برز آبادی فراهانی
      عطیه جواهری
      زهرا  کیافرد
15 15   زهرا  ستاری
      زهرا  جهان نما