نمرات tm170 مشهد

نام خانوادگي     نمره شفاهی    نمره کتبی
حسینی فر    17    16
طیوری    20    19
دشتی    19    18
مدبر عزیزی    20    20
خادم    18.5    17.5
افتتاحی    17    18.5
     بلوچی    16    17
تقی زاده    20    20
ادبی    19    18.5
نظام دوست    19    18
جعفری نیک    19    18
نماززاده    19    17
نظری    20    20
عبدالهی    18    19
محمد ابادی    20    18
سراوانی    18    18
رضایی    16    18
هوشیار چمن ارا    18    17
ریاحی    18    19
جامی    18    18
پیشداد    15.5    15
ال غلام    18    18
وحیدی    14    14
ابراهیمی مجد    18    19
محمد ابادی    20    19
سعیدی    18    16
غلامی مندی    20    19
شکوه ازانی    20    19
ابراهیمی مهر    17    16
کوره پز جوان    20    19
ژاوا ایران    20    20
کتاب زن    20    19.5