نمرات پیش نیاز 165

پیش نیاز قرآنی نام خانوادگی
19.5 مومنی
  معارفی
18.75 سعیدی
  زالی
  طاهر خانی
  فرض الهی
20 مهدی پور
  پیمانی نژاد
  کردی
  نوید
20 برخورداری
  داداش زاده
19 گرگین
20 رضایی
20 عزیزی
19.5 مفید نژاد
17.25 عاقلی بافقی
20 برجی خانی
  زبحی تفت
16.5 امینی
  افشار
  عطاءالهی
  حسن زاده محمودآباد
20 فتحی
20 مالمیر
  رضاعلی
  کاظمی
  فعله گری
19.25 شاهی
  عارفیان