نمرات قرآنی 150

    اصلانی
14   اسدی مرنی
17.25   احمدی درمنی 
17.25   باقری
    بیات 
    بیات 
17   بیجوند 
16   پارسایی
    جواد زاده 
11   جوادی 
    جبار زاده
    جلیلی فراشاه
15   حبیبی وفایی
17   دهقانی 
11.5   داخته
11.5   رضایی لسکوکلایه
    ربیعی
    ربیعی 
    زارع نباد کوکی 
    صفرپور 
7   صمدی 
    عباسی
    فرهادی 
20   فخام الدلق 
    قاسم پور 
8   قربانی 
    محمودی 
    مهدوی
9.25   محمدی 
    موسوی
15.5   ممیشی گوگه
14.25   نوری 
6.5   وطن خواه
18   یار محمدی آغمیونی 
9.5   کارگری
11   عباس زاده
16   شیری
16   نظری
14.25   طاهر نژاد
15.5   مشهدی
6   سیارچمنی
9   پیر محمدی
    نصرت خواه
15.25   هاشمی اقدم