نمرات کارورزی144

کارورزی   نام خانوادگي 
19   آقایی 
20   احمدی 
16   حاجی حسینی 
20   قنبری
    حیدری
20   آشوب کیا سرائی
20   ابوالحسنی رکن آبادی
20   شکرزاده
20   طاهری
20   کبیرخواه 
    یوسفی احمدی 
20   ارشاد
17   باقری
16   عطائی
    زاغری
16   بخشی دود ران 
19   محمدی طلعت
20   دانشی کهن
18.5   آرمیده 
    قائنی
20   زعفرانی آقباش
20   قلیچ خانی 
    رشوند آوه
20   بیابان نورد 
20   صالح
20   رحمانی کوبنانی