نمراتکارورزی159

کارورزی    نام    نام خانوادگي
20    پرنیاز    احمدی
    فاطمه    ازهری راد
19    ثریا    آسمند
19    زهرا    اصغرزاده
20    زینب    اصغرزاده
19.5    معصومه     آقا سی فر
20    صدیقه    آل احمد
    فاطمه    باستان
19.5    زینب    پورحسین
    ثریا    حیدری
    معصومه     خواجه
    فاطمه    دانا
19    زهرا    دمیری
    حلیمه     دانشجویی
    فاطمه     رحیمی دهسوری
19    منصوره    زارع
20    فاطمه     زارع چهارراهی
20    زینب    سیدی
19    نجمه سادات    صالحی
19    طیبه    صفی قلی
19    سارا    طایفه
    زهرا    عابدی
20    اعظم    عباسی
20    مریم    عباسی
19    هانیه    عبدالهی
    زینب     قاسمی
20    فاطمه    قاسمی
18    معصومه     قاسمی
    فرزانه    کاظمی فر
19.5    زهرا    کوثری
    صغری    محمودزاده
    فاطمه    منصوری
20    سعیده    منصوری قوام آبادی
20    سیده نرگس خاتون    موسوی
    سکینه    مهرانگیر
18    مریم    میرزایی
19.5    معصومه     میرزایی پور
19.5    سپیده    ناصری
20    هانیه    نوزعیم
19    آذر    نیازی
    سهیلا    محمدی
19.5    زینب    لطیفی
    لیلا    غریبی
    فطمه    کاظمیان مهر
    زهرا    عباسی
19    ثریا    کریمی
20    کبری    صفی قلی
    مریم    یارمحمدی
19    اعظم    قاسمی
    لیلا    محمدی