نمرات کارورزی 152

20 اخوان ملایری
20 ادیبی نیا
19.5 آزاد
20 اکبر نژاد دوشانلو
20 آلبوعلی
20 آلبوعلی
20 باقری
20 براز
19 جعفر نژاد صدقیانی
  خسروی
20 دل آمیز
  رحیمی
20 شهرآئینی
  عبادی
20 عبدالهی
  عبدی آقبلاغ
  علی محمدی
  علی محمدی
20 غفارزاده
  فیض آبادی
  کاظمی کرهرودی
20 کریمی
  کریمی زرجوع
  کنگرلو
20 مجیدی
20 محسنی بقال
  مؤمنی فرده
  نوزاد گشتی
  یوسفی
20 صفری
  فرقانی پور
  یدی ازمائی
  شاملو
19.5 اسدیان