نمرات کارورزی 166

20   زينب اديب
19.5   زهرا اسدی
19.5   زينب قربانزاده اميری
    مهناز  کردی
    مريم چلبی
    سهيلا محمدلی
20   مريم فرهادی
    سيده سکينه بابايي چگينی
    راحله کريمی
19   سميرا موسویان
19.5   صغری صالحی
19   رزگل صالحی
20   ام ليلا الهامی
19   فاطمه رحيميان اميری
19.5   زينب رحيميان اميری
19   فريبا همتی
19.5   ناديا خانه زرين
    مرضيه  محبت پورزرع
20   فرخنده محمدی
    منيژه بيگم طالب پور
18.5   پری سيما نظری
19   اعظم  محمد خير آبادی
    ليلا شريفی
20   فاطمه غلامی
20   اسماء مهدی زاده
20   فاطمه زهرا پوربرار
19   زهرا رحيميان اميری
    فاطمه غفاريان رباطی
20   شهربانو الهامی
20   طاهره  کاکایی بیالی
    طاهره  ثباتی ذوالين
20   سکينه حقيقی نخايي ژاله
18.5   مریم رعیت جعفر آبادی