نمرات کارورزی 157

18.5 هاشمی
19 فیروز بخش
19.5 نجفی
  بهاری
19 رحیمی
19.5 دشتی رحمت ابادی
20 مختاری
16 نصرتی
20 محمدی
19 امیرزاده گرو
20 خوشنویس طرقبه
18.5 نادری
20 کارجو
15 کمالی
20 قامتی
18.5 اکبری
  خراج
18 تیموری
  کیدسکی 
18 جوان
17.5 رسول زاده
  کاظمی
18 شادمان
19 عطایی کاخکی
20 حسینی
20 بیدار
20 جوهری
  حسینی
18.5 ملازاده
20 بنی اسدی