نمرات کارورزی 172

کارورزی   نام خانوادگي 
19   رئیسی نافچی
20   آقایی ملک آبادی
20   مرامیان
20   نظام زاده اژیه
18   ذوالفقاری
20   رضایی
19   باقری طراری
20   وصالی
    محمدی آدرگانی
    خان احمدی
19.5   توکلی
20   موسوی تنگ ریگ
    سهرابی منش
20   فتحی
20   باقری شلمزاری
20   بیات
19.5   هادی سیاهبومی
20   توکلی تبار
20   سلمانی مبارکه