نمرات tm175 مشهد

نام ونام خانوادگی    کتبی    عملی    پروژه
الهه درودی    19/50    18/50    17
ربابه ملاک    19/50    17    17
افسانه حسین نژاد    20    18    17/50
مهناز حسینی بهلولی    14    16/50    17
فاطمه میر کهریزی فخار    18/50    17    17
زینب گلی نعمان    18/50    16    18
فاطمه ممشلی    19    20    19
عطیه عبدالهی    14    16    17
فاطمه بشیر قازی    16/50    17    17
آمنه علی زاده    19    17/50    17
راضیه بیدل    18    18    17
زهرابهادری    19    18    18
عطیه شوکتیان    18    17    17/50
مریم اسدالهیان    19    19    18
صدیقه شاه آبادی    20    18    17/50
زینب رحیم پور    20    20    20
طاهره محمد زاده    20    18    17
حلیمه حسن بیگی    20    20    20
فایزه ماروسی    20    20    20
زینب محمد آبادی    19/50    19    19
فاطمه غفاری    18    18    20
زهرا رستمی    20    20    18
حلیمه خالقی جبار    19    19    17
زهراآبتین    17    17    17/50
فایزه خاوری    20    20    20
مریم احمدی    18/50    18    19