نمرات روانشناسی مشهد

ردیف نام نام خانوادگی نمره TM
1 تکتم  محمدی 20 119
2 شریفه حسینی 20 119
3 نگار احمدی 19 119
4 الهام گلمکانی 19 119
5 زینب جمیل 19 119
6 عاطفه عطارخراسانی 20 136
7 زهرا جمیل 19 119
8 طاهره  سابقی افضلی 20 119
9 ریحانه مظفریان 19 119
10 ملیحه هنری 20 119
11 مهناز  امینی طوفال 19 119
12 زهرا نیشابوری 19 119
13 مرضیه صباغیان 20 119
14 سحر دلاوری 20 119
15 فاطمه شریعتی عرب ابادی 19 119
16 فائزه ایزدی 20 119
17 خدیجه قدمگاهی 20 119
18 نیره ناصریان نیک 19 111
19 شیما رحیم زاده 20 111
20 سارا بنائی 19 111
21 فاطمه کاظمی 19 128
22 فاطمه شاکری تبریان 20 128
23 آسیه نیک روش 20 128
24 نجمه  آقا محمدیان 19 128
25 فاطمه نامی 20 128
26 زینب رخشاررضوی 18 136
27 محدثه روحانی سیداباد 20 136
28 زهره نجفی 19 74
29 زهره نیکو 20 74
30 افسانه محمد خان پور 20 136
31 ملیحه کاظمی 19 136