نمراتtm181 مشهد

نام ونام خانوادگی کتبی عملی پروژه
معصومه عقیل پور 18/25 18 17
ساره یزدی 19 18 18
محدثه معتمدی پور 18/25 18 18
معصومه غلام علی زاده 19/25 19/50 17
علیه صادقی لمراسکی 20 18 17
نرگس محمدزاده مقدم 20 19/50 19/50
منیره محمد زاده مقدم 20 19/50 19/50
زهرا بنیک مداح 18/50 18 19/50
مرضیه عباس پور 19 18 18
مریم رحمتی 20 18 17
زهرا لطفی      
نرگس نظری 19 18 19/50
زهرا علیپور 18 18 18
مهدیه دهقان 20 18 18
خدیجه جعفری 18 18 19
نجمه صدوقی 18 18 18
اعظم ذوالفغاری 18/50 18 17
ناهید کامکار شرشری 19 18 19
سمیه دوستی 20 19/50 18
خدیجه خیابانی 18/25 14 18
فاطمه کرامتی 19/50 18 17
نرگس اکبری 20 18 16
اکرم اکبرنیا 17 14 18
فاطمه سیاحی 19/50 18 17
خدیجه بذری  20 18 17
سمیه ماهری 20 18 17