نمرات tm178 مشهد

نام ونام خانوادگی نمره عملی نمره کتبی  پروژه
مهسا نجیب بوس 17 18 18
تکتم غریبی 17 17 17
فاطمه واحدی 15 16 19
زینت مردانه 19 19 19
سلیمه عبدی 17 17/50 17
وجیهه عباسی 17 16/50 17
فهیمه ظریف 19 19/75 18
فاطمه وکیلی 17 19 17
زهرا سلطانی 19 19/50 19
نجلا امینی کیا 17 18 16
مرضیه تفقدی 17 17 17
اکرم باباجان 17 19 17
زهره سخاوتی 17 17 16
صدیقه دره گی 17 17/50 16
محبوبه احمدی 19 19 19
حمیده مرادی 17 19 17
زهرا حیدری 17 19 17
فاطمه صالحی 17 19 17
سحر صراف 17 19/50 17
زهرا قندهاری 17 16 16
فاطمه افضلیان 17 18 17
زینب سجادی 17 18/50 16
سمانه کول آبادی 17 17 17
ساناز خاوری برون 19 19/50 17