نمرات قرآنی 177

نام    نام خانوادگی        نمره شفاهی    نمره کتبی    پروژه
گلاره    سپانلو                
مهدیه    جوادیار                
ستاره    سپانلو                
فرشته    طریقی رز                
بهاره    کردلو                
الهام    حیدرنژاد                
زهرا    مرادی                
مریم     مصلحت گذار        20    18    
سمیه    باقری        20    18    
لیلا    ترابی مفرد                
خدیجه    رضازاده                
طاهره سادات    هاشمی        20    15.25    
ناهید     ایرجی                
فائزه    رشیدی        20    17    
زهرا    آقائی        20    17    
فاطمه    گمار        20    190    
فاطمه    گیلانی                
لیلا    سلیمی        20    16.5    
معصومه    ارفعیان                
رعنا     طاهر خانی                
فاطمه    احمدی                
سحر    خدادادی                
نفیسه    سفری تبار        19.5    13.5    
سعیده    آزاد                
بهاره    الله قلی        20    18.25    
الهام    اسماعیلی        20    16    
فاطمه    صادق تهرانی        20    19    
عاطفه    واعظی        20    12.5    
مریم     سندانی                
الهه    عزیزی                
شکوفه    امید        20    15.5    
بهاره سادات    شریفی                
فاطمه    ابراهیم آبادی        20    11.5    
مینو     موحدی                
سحر    محبی        19.5    8    
زهرا    فیروز مند        20    17.5    
عطیه    احمدی پرتو        20    16    
مینا    صفریان        20    17    
زینب    معصومی        20    15    
عاطفه     الطافی        19    16.25    
زهرا    بهلول وند        20    10.25