نمرات قرآنی 167

نام نام خانوادگي  نمره کتبی
نیکو نوروزی  
سمیه  کریمی  
سهیلا رفیعی 11
فایزه کردی  
نگار حسن آبادی 18
مونا سادات احدی  
سحر دمیر چی 14
مریم خاکسار  
مریم غفاری 16
ندا ابوالحسن زاده 12
محدثه قزلباش  
فاطمه  حاجیان  
فاطمه  محمدی 19
مرضیه امامی آرندی 20
فریبا خلیلی 13.5
سمیرا شاملو  
فاطمه  ازهری راد   
عادله نور محمدی  
مارال کامیاب  
زهره افشارلو  
رعنا فخاریان  
فاطمه  اشرفیان 18
سهیلا رضایی 19.5
زهرا آبرومند  
میترا گوهری  
زینب سیاهپوشان  
حامده تنها  
عطیه داش محمدی  
مینا  صحرایی  
سودابه دلگشایی  
فاطمه  عزیزی 12.5
لیلا صحرایی ایزدی 17.5
منیره نظریان 16.5
محدثه خداجویان  
فریبا سلیمانیان 14
معصومه حسین زاده مالکی  
اعظم  بهادریان 15.5
معصومه رسولی 17
سمیه  صادقی 16.5
آرزو رحیمزاده  
محدثه میرزایی 16.5
لیلا روزبهانی 14.5
ندا بزرگی 19.5