نمرات 176

نام ونام خانوادگی     تغذیه    زبان آموزی
اعظم عسگری     14    
حنانه فاضل زاده    16    20
اعظم میر حیدری     9    20
فاطمه خروطی     19    19
مینا زعیم پور     16.5    19
هما آقایی ورزقانی         
زیبا امیر یار احمدی     11    
سحر سلطانی         
فاطمه کاوه        
فرشته عبدالهی         
آمنه صفرچی         
فاطمه حاجیان         
لیلا رحیم پور     16    20
سیده حوریه نبوی         
صدیقه مرادی هاشم آبادی     14    
مینا صفریان        
کبری مرادی هاشم آبادی    15    
سهیلا چاقری         
ریحانه کریمی     19.5    19
مریم اشرفی     14    16
زهرا حبیب زادگان    16.5    
الهام زحمتکش     17    20
بهار خاک پور        
صدیقه مخلص پور         
سمانه صداقتی سرشکه        
سحر نجفی پور مقدم        
افسانه صبوری         
لیلا محمد زاده اصل     16    20
ریحانه یحیاپور     20    
فاطمه گنجعلی نیا         
مهدیه صدیقیان         
عطیه پرتو         
سیده فاطمه حمیدی پور         
فاطمه منتظران         
منیره السادات صدری طباطبایی        
طاوس اصغری دیزجی         
حمیده عباسی        
بهناز ایوبی         
سمیه قلیچ خانی     14    20
مبینا صمدی        
فیروزه شاقلانی    18.5    17
زهره یوسفی    15.5    20
مریم شریعتی    15.5    20