نمرات قرآنی 165

نام    نام خانوادگي     نمره کتبی قرآن
مریم    مومنی    
مهدیه    معارفی    
فرناز    سعیدی    
الهه    زالی    
رعنا    طاهر خانی    
زهره    فرض الهی    
زکیه    مهدی پور    
سمیه    پیمانی نژاد    
فایزه    کردی    
فایزه    نوید    
مرضیه    برخورداری    19.5
آمنه    داداش زاده    20
زهرا    گرگین    19
محبوبه    رضایی    20
فاطمه    عزیزی    17
بنت الهدی سادات    مفید نژاد    18.5
مهناز    عاقلی بافقی    
مهسا    برجی خانی    17.5
فاطمه    زبحی تفت    
شهربانو    امینی    15.5
اکرم    افشار    
معصومه    عطاءالهی    
فاطمه    حسن زاده محمودآباد    
سهیلا    فتحی    19
مهسا    مالمیر    14
فرزانه     رضاعلی    18
زهرا    کاظمی    
اعظم    فعله گری    
فاطمه    شاهی    
فائقه     عارفیان    
مریم     جان نثار    17
    سیاهپوش    15.5
فاطمه    برزنونی    15
فایزه    قراگوزلو    19.5