نمرات قرآنی 171

نام نام خانوادگي  نمره کتبی
ندا ملکی زند 10.5
زهرا آقایی 20
الهام همتی  
عاطفه قربانی بجگردی 18
زینب آقایی 19.5
فاطمه سالاری 20
زهرا سالاری 19
فریبا احدی فرد  20
زهرا خوش نامی دشیری 14
نسرین کرمی 15
فاطمه زمانی  
محبوبه قائدی 18
فاطمه اکتفایی  
فاطمه شجاعی فرد 13
معصومه محمدیان  
طاهره رنجبری 3
کبری قائدی 16
معصومه شریفی  
فاطمه مرتضی ای   
فرخنده مامی 17
صدیقه اسمعیلی 15
سیده مهتاب بزرگی ضرون 16
فاطمه ابراهیمی 19
لیلا ملکی زند 18.5
پروانه پارسا  
فهیمه فضلی  
مریم عاطفی  
مرضیه طهماسبی آبدر  
مرضیه زارع  
طیبه دهویی  
زهره دهویی  
زهرا زیبنده  
محدثه مظلوم 17