کلاس های غیرحضوی از تاریخ 15 فروردین برگزار خواهد

محمدصادق محسنی کبیر مدیراجرایی دارالقرآن خانه کارگر گفت: با توجه به تقویم آموزشی دارالقرآن خانه کارگر برای سال 99 کلاس های غیرحضوری طبق تقویم آموزشی از تاریخ 15 فروردین برگزار خواهدشد