آموزش های حضوری از تاریخ 24 خرداد آغاز خواهدشد

دارالقرآن خانه کارگر با رعایت پروتکل های بهداشتی از تاریخ  24 خرداد ماه آغاز خواهدشد