برای شرکت در آموزش ها حتما باید کدعضویت خانه کارگر به نام قرآن آموز باشد

طبق مصوبه شورای آموزش خانه کارگر از ابتدای سال 99 همه قرآن آموز ها جهت برقراری  آموزش ها باید کدعضویت دریافت کنند