آموزش های مجازی با قدرت در حال برگزاری می باشد

مهدی سلیمانی مسئول آموزش های دارالقرآن خانه کارگر گفت: باتوجه به بیماری کرونا ما در بحث آموزش های مجازی توانستیم در سراسر کشور این آموزش هارا برقرار کنیم  وتوانستیم همه آموزش های حضوری را به شکل مجازی برگزار کنیم