آغاز پیش ثبت نام دوره های مجازی دارالقرآن خانه کارگر

مهدی سلیمانی مسئول آموزش دارالقرآن خانه کارگر از آغاز پیش ثبت نام دوره های رایگان قرآنی دارالقرآن خانه کارگر خبرداد

این دوره ها ویژه اعضای خانه کارگر سراسر کشور است 

و میتوانید همزمان در 2 مجازی شرکت کنید