آغاز پیش ثبت نام آموزش های غیرحضوری (تلفنی) قرآن ویژه کارگران سراسر کشور

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                              

حسین فلاح خوش مشرب از آغاز پیش ثبت نام آموزش های غیرحضوری (تلفنی) قرآن ویژه کارگران سراسر کشور خبرداد

فلاح در این باره گفت این آموزش ها به صورت تلفنی و رایگان برگزار می شود