آغاز ثبت نام پایگاه تابستانه دارالقرآن خانه کارگر

مهدی سلیمانی از آغاز ثبت نام پایگاه تابستانه دارالقرآن خانه کارگر خبرداد

وی گفت: این طرح کاملا مجازی و رایگان  می باشد و یژه اعضای خانه کارگر است