آغاز ثبت نام آموزش های مجازی کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران سراسر کشور

حسین فلاح خوش مشرب از آغاز ثبت نام آموزش های مجازی کوتاه مدت قرآن ویژه کارگران سراسر کشور  خبرداد

فلاح گفت : این آموزش ها وِیژه کارگران سراسر کشور است و به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا این آموزش های به صورت مجازی برگزار میشود.

قوانین این آموزش ها این است که تا 3 رشته میتوانید در این آموزش ها شرکت کنید و بیش از یک جلسه غیبت محرومیت به همراه خواهدداشت.