آغاز ثبت نام دوره تربیت مربی مجازی

اطلاعیه

توجه داشته باشید کدعضویت / کدهواداری باید به نام فرد شرکت کننده باشد

شروع دوره:4مهر

زمان کلاس:یکشنبه ها ساعت 12-10