ثبت نام آموزش تفسیرسوره مزمل به همراه مسابقه

روزهای برگزاری کلاس:

شنبه ها و سه شنبه ساعت 16 تا 17

اولین جلسه کلاس 17آبان