تبت نام آموزش تفسیر سوره ملک به همراه مسابقه

روزهای کلاس:

شنبه ها وسه شنبه ها

ساعت16تا17

اولین جلسه 15آذر