نمرات دوره قرانی tm72(شفاهی و کتبی)

نمرات دوره قرآنی tm72
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی
1 فاطمه ابراهیمی خوش منظر 19 17
2 فهیمه نزاد ثانی 19 16.5
3 زلیخا ارغوانی 20 20
4 کبری حسینی خودلان 18 16.5
5 معصومه دهقان زاده 20 20
6 ناهید نوربخش 20 18
7 مهناز صباحی 20 20
8 فاطمه عطایی پور 20 18
9 معصومه احمدیان 20 14
10 زهرا احمدیان 20 18.5
11 فاطمه نجفی 18.5 17.5
12 طوبی احمدی زاده 20 18
13 مهوش بارانی 20 16.5
14 رقیه نریمانی 19 18
15 هاجر حدادی 20 19
16 طاهره راستیان 20 20
17 زهرا آقازاده 19 20
18 زهرا قربانی 20 19
19 نسرین  رشیدپور 20 20
20 زهرا ابراهیمی  18 17
21 مهدیه سادات حسینی  19 14
22 شهربانو احمدی 20 18.5
23 زهرا رحیمیان 20 20
24 یلدا بشیرزاده 19 18
25 مقدسه سید آقایی احمدی 19 17.5
26 آسیه اکبری 17.5 19
27 مریم خراسانی 20 20
28 زهرا مختارآبادی 20 20
29 حبیبه مهدوی جعفری 20 20
30 سیده زهرا قوام زاده 20 17.5
31 فرزانه معظمی گودرزی 20 20
32 زهرا جعفری پیر تاشی 19 18
33 سیده هاجر دانشی 20 19
34 فاطمه مرادی 20 19
35 آسیه محبتی 20 20
36 بنت الهدی صابری 20 19
37 معصومه بختیار 20 20
38 عالیه بازیار 17 14
39 آسیه  شمسی 20 20
40 هدی رستمی 18.5 17
41 خدیجه مختاری 20 20
42 پرستو جودکی 20 17
43 مرضیه رضوانی 19 19
44 لیلا دولت خواه 20 19
45 صدیقه علویان 19 14
46 ملیحه یادگار 17 14
47 حمیده کاظمی سرچشمه ای 20 19
48 پریسا مرادی 20 20
49 مهین دوستی اسکویی 17.5 14
50 اسماء مهر زاده 20 20
51 معصومه فتح زاده 20 20
52 رویا دندان مز 18.5 15.5