نمرات آزمون روانشناسی tm66

نمرات دوره روانشناسی tm66
ردیف نام نام خانوادگي  نمره روانشناسی
1 زینب  پرنیان 19
2 فاطمه بابایی  
3 زهرا منصوری 19.5
4 زهرا حق گو 19
5 الناز ابراهیمی 19
6 فرشته خداوردیان 7
7 نرگس کریمی 19
8 بتول پارسی فر 8
9 فاطمه مقدم 20
10 زهرا روستالیچاهی 15.5
11 پگاه  گلشنی 10.75
12 آرزو  شجاعی 14
13 کبری لطیفی  
14 نسترن واحدی شهرستانی  
15 محدثه احمدی 20
16 فریده  ابراهیمی لویه 16.5
17 الهه چرانی شراهی 19
18 معصومه حبیب الهی 19
19 سمیه  نجفی 19.5
20 معصومه خسروشاهی 18
21 الهام کیه بادرودی 17.5
22 سمانه رضازاده 18.5
23 معصومه ابراهیم زاده طامع  
24 نیلوفر متینیان 20
25 نسرین علی مرادی 14
26 فاطمه عزیز محمدی 20
27 سحر مرادی  
28 معصومه قزازانی  
29 آرزو  غلامی 17
30 مریم میوه چی 19.5
31 فاطمه مقیمیان 16.5
32 زینب  صادقی  
33 شادی حسین زاده  
34 پروانه شاهسوند  
35 مهشید  جعفری 19.5
36 فریده  ابراهیمی لویه