نمرات دوره خلاقیت tm61 (کلاژ-گریم-اوریگامی-نمایش خلاق)

نمرات دوره خلاقیت tm61 (کلاژ-گریم-اوریگامی-نمایش خلاق)
ردیف نام نام خانوادگي  کلاژ اوریگامی نمایش گریم
1 فاطمه  مهدوی 20 20 19.5 19
2 سحر حاجی 20 20 18.5 19
3 آیدا سیرین آزاد        
4 رضوان جنتی        
5 صفورا ایمانی 20 20 18.5 20
6 مریم اینانلو        
7 حدیث بهمن یار 20 20 18.5 19.5
8 فاطمه  حمیدی 20      
9 طیبه صباغی        
10 فاطمه  نوحی        
11 محبوبه حبیب زاده 20 20 18.5 20
12 مائده میرحسینیان   20 18.5 19
13 زهرا علیجانی 20 20 18.5 20
14 فرزانه کریم زاده        
15 اکرم آسان تاش 20 20 19 20
16 زهرا یوسفی چوله 20 20 19 19
17 معصومه کاوند 20 20 19 20
18 مریم عیدی 20 20 19 20
19 سیده زهرا حسینی 20 20 19 19
20 نرگس خیری        
21 معصومه جمالی کلکو 20 20 19.5 19
22 سعیده آرونی        
23 ماریا قلندری 20 20 19.5 19
24 پروانه منظمی 20 20 18.5 20
25 زهرا اسدی 20 20 18.5 19
26 شیدا صادق رحیم بیگلو 20 19.5 19 20
27 طیبه توسلی 20 20 18.5 20
28 معصومه  احمدیان 20 20 18.5 20
29 رقیه  دانیالی        
30 فاطمه  برارزاده 20 20 19.5 19
31 روشنک معصومی 20 20 18.5 20
32 سحر مرادی        
33 زهرا سادات موسوی 20 20   19
34 شیما مولودی 20 20 18.5 20
35 محدثه دولتی 20 20 19 20
36 معصومه تیموری 20   19.5  
37 زهرا نجفی 20 19 19 18.5
38 مهین محمدی 20 20 20 19
39 مینا محمدی 20 20 20 18.5
40 مرضیه محمدی 20 20 20 20
41 سهیلا عباس زاده 20   20