نمرات دروس واحدکار و بازیtm58

نمرات دروس واحد کار و بازی tm58
ردیف نام نام خانوادگي  واحدکار بازی
1 مریم  محمدمیرزائی 19.5 18
2 سیده فاطمه  شجیعی گهراز 19 19
3 راضیه  روزبهانی 20 17
4 سید خدیجه  قریشی   16.5
5 نگار  بهراز 17 17
6 معصومه  تقوی 16.5 18
7 لیلا  توکلی جم    17
8 زهرا  نظامی 20 19
9 لیلا  حاجی حسنی    
10 سپیده  پازوکی 18 18
11 سکینه  قسمتی آلمانی  19 17.5
12 ریحانه  ملکی بجدنی 19.5 17.5
13 سمیرا  کریمی  18.5 18
14 معصومه  توکلی 16.5 18
15 خدیجه  فلاحی گزل آباد حصار 16 15.5
16 مریم  زین الدینی 17 18.5
17 شهربانو  پورمند 17.5 19
18 لیلا  عزیزی  19.5 18.5
19 سمیه عزلتی مقدم    
20 هاجر  حسن زاده     
21 طاهره  عطار خامنه ای  19.5 20
22 حمیده  چالاکی 18.5 19
23 راضیه  جمشیدی 18.5 20
24 میمنت السادات  امام جمعه زاده  16 19
25 خدیجه  گورابی 20 17.5
26 زهرا  خانی 17 17
27 فاطمه  احمدی     
28 مرضیه توسلی    
29 سحر غلامی 18 19
30 محبوبه ندرلو 15.5 19
31 رقیه اوروجی 19.5 18
32 مهدیه کریمی    18.5
33 عاطفه رزاقی 16.5 19
34 رقیه خیر 18.5 18
35 سهیلا منصور فلاح    
36 معصومه اکبری 17 19
37 ندا طهماسبی 18 20
38 سیده نجمه حسینی نیا   19.5
39 سکینه رحیمی نژاد 17 20
40 زهره ذاکری    
41 عزیزه صفری   18