نمرات دوره قرآنی tm62 +پروژه و کارورزی

نمرات دوره قرآنی tm62 +پروژه و کارورزی
ردیف نام نام خانوادگي  نمره شفاهی نمره کتبی پروژه کارورزی
1 معصومه  رزمی 20 20 20 19.5
2 لیلا  یونسی 18.5 19 14 20
3 مریم  افشاری پور 20 19 17 20
4 مهدیه  افشاری پور 19 18.5 17 20
5 لیلا  شمس الدینی 20 20 18.5 18.75
6 طاهره  سلیمانی پور 20 17 17 20
7 زهره  جعفری 18 19 20 20
8 سکینه  نجاتی 17 18 17 18.75
9 سیده وجیهه طباطبایی 17 17 19 19.75
10 زینب شکری 20 20    
11 لیلا  حسن پور 20 20 20  
12 زهره گرامی احمد آباد 20 18.5 18.5 19.75
13 لیلا  صادقیان 15.5 16 16.5 17.25
14 خدیجه  رجبی  17 14 20 19.5
15 سمیه  محمدی 17 17.5 20 19.75
16 کبری  فریدونی 20 20 20 20
17 مرضیه  نوشیدنی 18 10.5 20 20
18 طاهره  خانی 20 18 20 20
19 فاطمه  مزارعی 20 20 18  
20 زهرا  سحابی 19 18 19 19.75
21 ایران  حسنی قائم 17.5 14 19 20
22 زهرا  حیدری 20 19 20 20
23 سرور  زمانی منفرد ناقانی 17.5 17 16.5 19.75
24 خدیجه  پور کریم 20 20 20 19.75
25 ملائکه  سیاحت اظهر 20 20 20  
26 فاطمه  حنیفه لو 20 20 20 20
27 زینب حسین پور 19 19 17.5 19.75
28 سکینه  ازگینی 19 18 19  
29 زینب السادات هاشمی 19 18.5 20 18.25
30 فاطمه سادات هاشمی 19 20 20  
31 مریم  کلامی مقدم 20 20 17 20
32 سودابه ویسی نژاد 20 20 20 20
33 میترا خورشید وند 18 12.5 19 20
34 گل مریم شیر نصیان 19 17 20 20
35 مرضیه  محمدنژاد 20 19 17 20
36 خدیجه  زمردی افخم 18 13