نمرات آزمون روانشناسی tm73

نمرات دوره روانشناسی tm73
ردیف نام نام خانوادگي  روانشناسی
1 مونا حاجی وند  
2 اکرم فرزانه  
3 معصومه  محجوبی 19.5
4 منصوره  آهنگری 20
5 فایزه  یزدان خواه  
6 معصومه  حیدری  
7 سحر  شیرمحمدی ماسوله 15
8 مهری سادات  موسوی  
9 فهیمه احمدی بزچلوئی 16.5
10 رویا سادات موسوی 19
11 فهیمه  نوروزی 19
12 شهره تربتی مقدم 20
13 فائزه دارابی  
14 سمیه  محمودی گرده رشت 20
15 زهرا  شهبازی 19
16 اعظم قریب رضا  
17 الهه محمداصغری 20
18 زهرا  ملک پور  
19 مریم محمدی 19
20 سحر  شاهسون 19
21 اسما  حمیدان پور 18
22 آمنه  فتوحی کلور 19.5
23 سید لیلا رفیعی 17.5
24 زهرا  جاه داری 20
25 معصومه  خدمتی دونیقی 20
26 نگار  رضایی 18
27 منصوره  ولی زاده 16.5
28 مریم الهایی 20
29 فاطمه خورشیدی  
30 ام لیلا اکرامی 17
31 لیلا  رضایی 19.5
32 مدینه اسدی  
33 نرگس قلی زاده  19
34 سید سمیه  حسینی 17.5
35 مینا  محمدی 18
36 مهین  محمدی 20
37 مرضیه  محمدی 19.5
38 الهه  اسدپور 18.5
39 فاطمه اسدی 18
40 فاطمه رزاقی  
41 مرضیه  وحدتی 16.5
42 صغرا آقا یاری 20