نمرات دوره قرآنی tm68 اصفهان

نمرات دوره قرآنی tm68 اصفهان
ردیف نام نام خانوادگي  شفاهی کتبی
1 الهه  مهدوی 20 19.5
2 زهرا  قاسمی درچه 19 20
3 نفیسه  شفیعی 17 14
4 مریم  غلامی دیزیچه 18 12.5
5 الهه  زینلی 19.5 20
6 مینا  احمدی 20 20
7 زهره  کاظمی ونهری 20 20
8 ستاره  کاجی 18 19.5
9 محبوبه  کهفی 19 20
10 لیلا  ایزدی زمان آبادی 18 15
11 افتخار  افهام 18.5 19.5
12 هاجر  صیام پور 19 18.25
13 فیروزه  رستگار پناه 18.5 20
14 رضوان  علی اشرف دستجردی 19 19
15 زهرا السادات  هاشمیان نائینی 18 18.5
16 اعظم  رستگار 18 17.25
17 مینا  رستمی 20 20
18 فاطمه  رستمی 19.5 20
19 حمیده السادات  رضوی زاده 19 15.5
20 منیره  صابری 20 20
21 مرضیه  مدنی 19 17.25
22 شکوه  تسلیمی رنانی 20 20
23 فاطمه  رستخیز 18 13.25
24 شیوا فراشی حسینی 19 11
25 فهیمه قلع ریز 19.5 20
26 سمانه رحمانی 19.5 19.5
27 زهرا دهقان  19 19
28 فرزانه توکلی 19 20
29 مریم  بامدی 19 20
30 آزاده صالحی 18 12.5
31 نوشین موید 18 17.5
32 فاطمه  اقایی 16 18
33 زهرا پناهی پور 20 18
34 سمانه حیدری 19 20
35 زهرا سرلک 19 16.25
36 زهرا ناطقی 18 15
37 زهرا عسگری فر 20 20
38 طاهره باقری خرذوقی  18 14.75
39 فاطمه  کلانی 17 12.5
40 خدیجه قیدرلو 19 17.5
41 زهرا کریمی 19 20
42 مریم  شفیعی 19 20
43 اشرف محمدی مال خلیفه 18 20
44 فرشته بی غمیان 20 20
45 زهرا نجفی 20 20
46 الهام قاسمی الوری  17 19
47 آزاده دادخواه 19.5 20
48 فاطمه  تیموری عسگرانی 17 15
49 آذر دادخواه 18 16.75
50 عاطفه  رضوی 20 20
51 اعظم شکور 19 20
52 مطهره  رضوی 19.5 20
53 نرجس رحیمی 17 20
54 نرجس مروت 20 17.75
55 مریم  صادقی دهنوی 20 20
56 فاطمه  عمو سلطانی 17 14.5
57 سیده الهام  آهنگ 19.5 20
58 شهره  کاظمی 18.5 20
59 شهلا کرمی 20 20
60 شهناز بامدی 19 19