درباره ما

آموزش های قرآن کریم

تلفن واحد غیرحضوری : 66978001-021

تلفن واحد نخبگان : 66404024-021

تلفن واحد انتشارات : 66764675-021

تلفکس : 66481828-021

ایمیل : ketabequran@yahoo.com

سامانه پیامک واحد غیرحضوری : 10000100100

سامانه پیامک واحد نخبگان : 5000292955

سامانه پیامک واحد انتشارات : 5000292939

سامانه پیامک پژوهشکده برهان معرفت : 10009999991000