نام نام خانوادگي  زبان آموزی
زهرا کلانتر  
کلثوم زیرکی 17.5
کبری دخت شعبان 20
سارا درزی 19.25
مریم گرمابدری  
لعیا دخانچی  
شهرزاد صفاری  
زهرا قزوینییان  
صغری حکیمی 16
منصوره رضایی 17.5
ملیحه بزکان  
سکینه جوکار بزرگی 13.5
راضیه نوذری 20
سحر دلقندی 8.75
سمیرا شیروانی  
لیلا شمسی 18
فرشته شهابی 20
محدثه فرزین خواه  
زینب موسیوند  
مهین موسیوند  
طاهره خسروانی  
زهرا عمیم 19.5
ایمان لفتی پور 15
سمیه گلابی 9.75
معصومه سلطانی  
زهرا مرادی 10.5
سمیه موسوی  
شیما رودکی  
زهرا قاسمی 10
ساناز زکیئی  
فوزیه عربی  
کبری یعقوبی 16.25
معصومه قدری 17.5
زهرا شاهوردی زاده 19
فاطمه بیات  
زهرا جیریایی 15
الهام حاجی احمدی  
حمیده شاکری  
فیروزه نظری منش  
نیره حق گو  
راضیه جانباز جهت لو 17.5
زینب مراد زاده  
معصومه مراد زاده 15.5
فهیمه شیخ علی ملیانی  19.5
فاطمه نوری گیلانی 19.5
سارا قدری 18.5
مهناز عاقلی 19.5
فرشته عبدالهی 15