بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و بازدید از غرفه دارالقرآن خانه کارگر