اولین دوره آموزش پیش از اشتغال مربیان قرآن

اولین دوره آموزش پیش از اشتغال مربیان قرآن مهدهای کودک و پیش دبستانی با حضور دبیر کل خانه کارگر