مراسم افتتاحیه دارالقرآن خانه کارگر شعبه شهرستان گلپایگان -94/07/14