بازدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از دارالقرآن خانه کارگر