بازدید جناب آقای سلامت پناه (معاون مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی) از دارالقرآن خانه کارگر