ثبت نام آموزش به همراه مسابقه تفسیر سوره مبارکه نجم ویژه کارگران آغاز شد