پنجمین گردهمایی مدیران شعب دارالقران خانه کارگر سراسر کشور